• Formularz Reklamacji

………………, dnia ………......

 

 

Reklamujący /konsument

Imię i nazwisko ……………………………………………….

Adres ………………………………………………...............

……………………………………………………………...

 

 

 

Do ( nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

……………………………………………………..

………………………………………………………

 

 

Formularz reklamacji

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………….towar jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art.561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

• nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………………….

lub przekazem pocztowym na mój adres*podany powyżej (art. 560 § 1)

• przyjęcia informacji, że odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto

…………………………………………………………………………………………………………………….………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

*niepotrzebne skreślić